Malugud a péngári, é té pû sána págmaimut karing ának támu ing Amánung Sísuan!

e naku pasusuan kulitan 600

“É náku burîng pasusuan imâ ku king kéyang Amánu. Burî na Filipínu ku.”

[ENGLISH] My mom doesn’t want to feed me my Mother Language/speak to me in Kapampangan. She wants me to be Filipino (Tagalog).

Leave a Reply

Post Navigation