Dalit I

Ing Aláya at Ing Siklúban
Aláya and the Universe

1:1
Alâya ing kamumúlân,
Alâng anggang peníbatan,
Alâng anggang kapupusan,
Alâya ing kauakásan.

All begins with Alâya,
An unbeginning begining,
A never ending ending,
All ends with Alâya.

1:2
Dapot kng tantû ping kainip,
Magnásâ pa ring atílip,
Lupa ning alâ asílip,
Bukud taruk ning pamísip.

 In the midst of ennui,
Came a desire to see,
The face of that which can not be seen,
As far as the mind can reach.

1:3
Iniâ alâ mika lúpa,
Bista’tman lúpa alâ ya,
Pekirakpan bang talus ta,
Kilub móng bíkan siklub ta.

A form therefore was formed,
Of that which has no form,
In order for man to see,
The Universe trapped within this coconut.

1:4
Bíkan kng bábó súsuklub,
Iti ing bíkan laláki.
Bíkan kng lálam súsuklub,
Iti ing bíkan babái.

The upper part of the coconut,
Is known as the male shell,
The lower part of the coconut,
Is the female shell.

1:5
Kilub ning bíkan laláki,
Ángin ya móng makakúlub.
Kilub ning bíkan babái,
Sabó ya móng makasuklub.

Within the male shell,
The Wind was trapped within.
Within the female shell,
The juice was contained.

1:6
Ing ángin a makasuklub,
Yapin ing Ibpâ táng Banua!
Ing sabó a makasuklub,
Yapin ing Indûng Láut ta!

Where the Wind was trapped,
Is the realm of  Ibpâng Banua ~ Father Heaven,
The juice that was contained,
Was none other than Indûng Láut ~ Mother Ocean.

1:7
Bibié kúle kng banuang nuan,
Bagius iro, matílad ngan,
Ayup yang biásang manasan,
Salaksak a Batálâng nuan!

Giving colour to the blessed heavens,
Were the stunning blue feathers,
Of the Kingfisher bird,
The Lord Salaksak a Batálâ!

1:8
Indûng Láut kng búsal na,
Makasáut núnûng mála,
Maragul yang dápung matua,
Indûng Tíbûan a sapnî ta!

In the midst of our Ocean Mother,
Lives our sacred ancestor,
A huge ancient crocodile,
Indûng Tíbûan, our earth mother!

 

© Copyright 2013 Siuálâ Ding Meángûbié

Leave a Reply